Shkruaj për psikën

Rubrika: PsikoBlogu

Kjo rubrikë synon të shërbejë si një platformë shtesë për të gjithë ata që dëshirojnë të kontribuojnë me njohuritë e tyre personale ose profesionale për çështje të ndryshme të shëndetit mendor ose psikologjik në përgjithësi. Në përpjekje të nxitjes së shpresës, ne inkurajojmë autorët e interesuar që t’i qasen diskutimit të çështjeve të rëndësishme me një ton pozitiv. Megjithatë, ne mirëpresim të gjitha format e shkrimit, për sa kohë që ato nuk miratojnë vlera stigmatizuese, diskriminuese dhe përjashtuese.

Artikujt e dërguar rekomandohen të jenë informues dhe të strukturuar brenda një game prej 500 deri në 1500 fjalë. Ju mund t’i dërgoni të gjitha shkrimet tuaja në [email protected] me subjektin “PsikoBlogu”.

Disa udhëzime të tjera të rëndësishme përfshijnë:

 1. Perspektiva juaj qëndron si burimi kryesor i blogut, por nëse parafrazoni, sigurohuni që të përfshini referencat përkatëse.
 2. Referencat e cituara në shkrimet tuaja duhet të jenë të besueshme dhe të nxjerra nga burime të besueshme.
 3. Artikujt që trajtojnë temën e vetëdëmtimit ose vetëvrasjes duhet të shmangin ofrimin e detajeve rreth metodave.
 4. Shkrimet nuk duhet të promovojnë seksizëm, racizëm, homofobi, transfobi ose gjuhë të urrejtjes.
 5. Artikujt që përfshijnë individë të tjerë duhet të respektojnë privatësinë e tyre.

Procesi i redaktimit: Ekipi ynë redaktues do të shqyrtojë të gjitha shkrimet tuaja. Gjatë fazave të redaktimit ne mund të japim komente ose të kërkojmë sqarime. Jo të gjitha parashtresat do të pranohen, por secila do të shqyrtohet me kujdesin më të lartë të mundshëm.

Afati i dorëzimit: Parashtresat për secilën temë, duhet të dërgohen brenda periudhës së caktuar të specifikuar në kalendarin e temave mujore të revistës. Kalendarin mund ta gjeni duke klikuar këtu.

Formati i dorëzimit: Shkrimet tuaja duhet të jenë të krijuara nga 800 deri në 1200 fjalë. Shkrimin tuaj mund ta dërgoni në emailin zyrtar të revistës, në [email protected] me titullin (Subject) “PsikoBlogu”.

 

Rubrika: Rrëfimi im

Brenda kësaj rubrike, ne ftojmë dhe ndajmë tregimet personale të paraqitura nga ata/ato që dëshirojnë të shkruajnë për përvojat e tyre me shëndetin mendor, duke përfshirë përvojat me simptoma, diagnoza dhe shërbime specifike shëndetësore. Nëpërmjet kësaj rubrike, ne synojmë t’i japim përparësi përvojave të jetuara të individëve që jetojnë me gjendje të ndryshme shëndetësore dhe të gjitha format e neurodiversitetit. Kjo platformë mirëpret gjithashtu histori nga këndvështrimi i profesionistëve të kujdesit shëndetësor, prindërve, kujdestarëve dhe edukatorëve.

Të gjitha kontributet tuaja mund të dërgohen në [email protected] me subjektin “Rrëfimi Im”.

Disa udhëzime të rëndësishme që duhen mbajtur parasysh:

 1. Shkrimi juaj nuk duhet të kalojë 1000 fjalë.
 2. Rrëfimet që përfshijnë individë të tjerë duhet të respektojnë privatësinë e tyre.
 3. Përvojat tuaja përbëjnë thelbin e shkrimit; megjithatë, nëse vendosni të parafrazoni, sigurohuni që të përfshini referenca të përshtatshme.
 4. Rrëfimet që prekin temën e vetëlëndimit ose vetëvrasjes duhet të distancohen nga ofrimi i detajeve rreth metodave.
 5. Përvoja e mëparshme me shkrim nuk është e nevojshme. Ne mirëpresim të gjitha stilet e shkrimit.

Anonimiteti: Nëse preferoni, ju mund të zgjidhni të qëndroni anonim. Ju lutemi, ta theksoni qartë këtë në e-mailin tuaj.

Afati i dorëzimit: Secili shkrim duhet të dërgohet brenda periudhës së caktuar të specifikuar në kalendarin e temave mujore të revistës. Kalendarin mund ta gjeni duke klikuar këtu.

 

Rubrika: PsikArt

Rubrika “PsikArt” qëndron si një ekspozitë dixhitale përmes së cilës do të ndahen poezi, shkrime artistike, këngë, pjesë humoristike dhe satirike, filma, piktura të ndryshme dhe ilustrime. Këto do të shoqërohen me interpretime dhe përshkrime se si ato ndërlidhen me përvoja të ndryshme në udhëtimin tonë personal dhe kolektiv të shëndetit mendor.

Shtrirja e temave: Për të kontribuar në këtë seksion, ju mund të dërgoni:

 • Këngë që rezonojnë me përvojat tuaja të shëndetit mendor.
 • Veprat tuaja të artit, duke përfshirë fotografi dhe vizatime, që lidhen me udhëtimin tuaj të shëndetit mendor.
 • Poezitë tuaja që rrëfejnë përvojat tuaja të shëndetit mendor.
 • Forma të tjera të artit krijues ose shkrime artistike 

Procesi i redaktimitEkipi ynë redaktues do të shqyrtojë të gjitha shkrimet tuaja. Gjatë fazave të redaktimit ne mund të japim komente ose të kërkojmë sqarime. Jo të gjitha parashtresat do të pranohen, por secila do të shqyrtohet me kujdesin më të lartë të mundshëm.

Afati i dorëzimit: Parashtresat për secilin shkrim, duhet të dërgohen brenda periudhës së caktuar të specifikuar në kalendarin e temave mujore të revistës. Kalendarin mund ta gjeni duke klikuar këtu.

Formati i dorëzimit: Ju mund të zgjidhni nëse parashtresat në këtë seksion do të publikohen me emrin tuaj të plotë, një pseudonim ose plotësisht në mënyrë anonime. Ju lutemi ta secifikoni këtë, përgjatë dërgimit të shkrimit tuaj në email. Shkrimet tuaja mund ti dërgoni në emailin zyrtar të revistës, në [email protected] me titullin (Subject) “PsikArt”. Ju lutemi përfshini gjithashtu një përshkrim se si pjesa, kënga, shkrimi, filmi ose fotografia juaj lidhen me përvojat tuaja të shëndetit mendor.

 

Rubrika: Përkthime

Kemi kënaqësinë të mirëpresim përmbajtje të përkthyera që përputhen me temat tona mujore. Përkthimet ofrojnë një mundësi për të ndarë njohuri të vlefshme nga burime dhe këndvështrime të ndryshme me komunitetin tonë. Ju lutemi të ndiqni udhëzimet e mëposhtme kur dërgoni përkthime të eseve, artikujve ose videove:

Shtrirja e temave: Sigurohuni që përmbajtja e përkthyer të lidhet drejtpërdrejt me temën e specifikuar për muajin e caktuar. Ju ftojmë ta shihni kalendarin tonë editorial për temat mujore, në mënyrë që përkthimi i artikullit të përzgjedhur nga ju, të përputhet me temën mujore.

Burimi dhe Atributi:

 • Tregoni qartë burimin origjinal të përmbajtjes që përkthehet. Përfshini emrin, titullin, datën e publikimit të artikullit, dhe linkun e burimit të artikullit.
 • Sigurohuni që keni të drejtën për të përkthyer dhe ndarë përmbajtjen. Nëse është e mundur, dërgoni në e-mailin tonë edhe një dëshmi të lejes për përkthim.

Cilësia e përkthimit:

 • Siguroni përkthime të sakta dhe të punuara mirë. Synoni të përcillni sa më afër kuptimin dhe tonin origjinal.
 • Nëse është e aplikueshme, përfshini shpjegime për nuancat kulturore që mund të jenë të panjohura për audiencën e synuar.

Shumëllojshmëria e përmbajtjes: Tentoni të përktheni materiale që mbulojnë një gamë të larmishme zërash, këndvështrimesh dhe llojesh përmbajtësore. Kjo mund të përfshijë ese, artikuj ose video nga prejardhje të ndryshme kulturore.

Konsiderata etike: Sigurohuni që përmbajtja e përkthyer t’i përmbahet standardeve etike dhe të mos promovojë keqinformim, dëm ose diskriminim. Artikujt të cilët zgjedhni t’i përktheni nuk duhet të promovojnë seksizëm, racizëm, homofobi, transfobi ose gjuhë të urrejtjes.

Procesi i redaktimit: Ekipi ynë redaktues do të shqyrtojë të gjitha përkthimet tuaja. Gjatë fazave të redaktimit ne mund të kërkojmë sqarime. Jo të gjitha parashtresat do të pranohen, por secila do të shqyrtohet me kujdesin më të lartë të mundshëm.

Afati i dorëzimit: Përkthimet duhet të dërgohen brenda periudhës së caktuar të specifikuar në kalendarin e temave mujore të revistës.

Formati i dorëzimit: Përkthimet me shkrim duhet të dorëzohen në një format të qartë dhe lehtësisht të lexueshëm. Ruani formatimin e duhur dhe
sigurohuni që përmbajtja e përkthyer të rrjedhë natyrshëm. Për përkthimet e videove, jepni titra në gjuhën shqipe për audiencën tonë. Përkthimet tuaja mund ti dërgoni në emailin zyrtar të revistës, në [email protected] me titullin (Subject) “Përkthime”.

 

Rubrika: Këndi i Eskpertizës

Ne jemi të lumtur të ftojmë ekspertë të fushës për të ndarë opinionet dhe njohuritë e tyre të vlefshme mbi temat e shëndetit mendor dhe psikologjisë, që lidhen me temat tona mujore. Ekspertiza juaj mund të kontribuojë ndjeshëm në mirëkuptimin dhe mirëqenien e komunitetit tonë.

Shtrirja e temave: Sigurohuni që mendimi juaj të lidhet drejtpërdrejt me temën e specifikuar për muajin e caktuar. Ju ftojmë ta shihni
kalendarin tonë editorial për temat mujore, në mënyrë që shkrimi juaj të përputhet me temën që ju dëshironi ta trajtoni.

Kualifikimet profesionale: Tregoni qartë kualifikimet tuaja profesionale dhe ekspertizën në këtë temë. Kjo mund të përfshijë kredencialet akademike, përkatësitë profesionale dhe përvojën përkatëse të punës.

Qartësia, konciziteti dhe qasshmëria: Përdorni një gjuhë të qartë dhe të arritshme për të përcjellë mendimin tuaj. Synoni t’i bëni konceptet komplekse të kuptueshme për audiencën.

Provat mbështetëse: Kurdoherë që është e mundur, mbështetni mendimin tuaj me gjetjet përkatëse të hulumtimeve, studimeve të rastit ose shembuj të botës reale. Dalloni qartë mendimin tuaj të ekspertit dhe faktet e vërtetuara, duke cituar burime aty ku është e nevojshme.

Konsiderata etike: Sigurohuni që mendimi juaj të përputhet me standardet etike në fushën tuaj. Shmangni promovimin e produkteve ose shërbimeve specifike.

Disa udhëzime të rëndësishme për t’u marrë parasysh:

 • Artikujt e dërguar rekomandohet të kenë një gjatësi që varion nga 500 deri në 1500 fjalë.
 • Shkrimet tuaja duhet të përfshijnë referenca për studimet e diskutuara.
 • Shkrimet nuk duhet të miratojnë vlera stigmatizuese, diskriminuese ose përjashtuese.
 • Shkrimet nuk duhet të promovojnë seksizëm, racizëm, homofobi, transfobi ose gjuhë të urrejtjes.
 • Artikujt që trajtojnë temën e vetëlëndimit dhe vetëvrasjes duhet të përmbahen nga dhënia e detajeve rreth metodave.

Afati i dorëzimit: Parashtresat për secilin shkrim, duhet të dërgohen brenda periudhës së caktuar të specifikuar në kalendarin e temave mujore të revistës. Kalendarin mund ta gjeni duke klikuar këtu.

Formati i dorëzimit: Shkrimet tuaja duhet të jenë të krijuara nga 800 deri në 1200 fjalë. Shkrimin tuaj mund ta dërgoni në emailin zyrtar të revistës, në [email protected] me titullin (Subject) “Këndi i Ekspertizës”.