Mirënjohja mund të përkufizohet si vlerësimi i asaj që është e vlefshme dhe kuptimplotë për veten. Ajo përfaqëson një gjendje…